Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2018

Loga Funduszy Europejskich

Gmina Opatów (Beneficjent) przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 23.08.2018 (podpisanie umowy z wykonawcą robót) – 30.06.2019

Celem projektu jest: Zwiększenie udziału ludności gminy Opatów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu kanalizacji sanitarnej.

Projekt, zlokalizowany w całości na terenie Aglomeracji Opatów, polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni dróg).

Realizacja inwestycji umożliwi odprowadzanie ścieków z posesji zlokalizowanych w Iwanowicach Małych, ulice: Miodowa i Zwierzyniecka oraz w miejscowości Opatów, ulica Nadrzeczna.

Docelowo nastąpi zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do rzek, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych środków komunalnych.

Wartość całkowita inwestycji: 1 896 660,00 zł, w tym koszty kwalifikowane: 1 486 325,80 zł.
Dofinansowanie UE: 1 000 000,00 zł, tj. 67,28% kosztów kwalifikowanych projektu.