Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych uchwalanego przez Radę Gminy. W tym zakresie funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma ona do spełnienia fundamentalną rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, jak również wynikające z niej zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, które wchodzą na stałe do zestawu działań podejmowanych przez środowiska lokalne w ramach realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie Gminy Opatów podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do stosowania różnych form pomocy profilaktyczno - leczniczych nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Na posiedzeniach Komisji na bieżąco prowadzone są dyskusje dotyczące podejmowanych działań oraz rezultatów pracy Komisji w tym zakresie. Wszelkie środki finansowe pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

 W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opatów wchodzą:

 1. Jerzy Szyja
 2. Joanna Krotla
 3. Grzegorz Idasz
 4. Lidia Krzemińska
 5. Monika Mrowiec
 6. Beata Spyra
 7. Mariusz Tałaj
 8. Dariusz Zając

– Przewodniczący Komisji,
– Sekretarz Komisji,
– członek,
– członek,
– członek,
– członek,
– członek,
– członek.

Do głównych celów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy zaliczyć:

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Opatów; 
 • zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów; 
 • krzewienie trzeźwości i abstynencji; 
 • oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom; 
 • zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia; 
 • zmniejszenie rozmiarów niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu dotyczących zdrowia, zaburzeń życia rodzinnego, naruszania prawa i porządku publicznego, etc.; 
 • promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
 • zwiększanie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

Podstawowe zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

 • Opiniowanie wniosków podmiotów gospodarczych w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
 • Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 
 • Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, 
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (w szczególności dla dzieci i młodzieży), 
 • Wspomaganie działalności podmiotów mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Artykuły

Przejdź do - Certyfikat Samorząd Przyjazny Rodzinie 2016
Przejdź do - Certyfikat Samorząd Przyjazny Rodzinie 2015
Przejdź do - Multimedialna debata profilaktyczna z aktywnym udzialem młodzieży

Multimedialna debata profilaktyczna z aktywnym udzialem młodzieży

W dniu 22.03.2010r. w Gimnazjum w Opatowie zrealizowany został program „ Narkotyki zagłuszają rytm muzyki”, w formie multimedialnej debaty profilaktycznej z aktywnym udziałem młodzieży przeprowadzony przez psychologa i policjanta.
Program składał się z trzech modułów.
23 marca 2010
Czytaj więcej o: Multimedialna debata profilaktyczna z aktywnym udzialem młodzieży

Ogólnopolska Społeczna Kampania Edukacyjno-Profilaktyczna

„SPRAWDŹ, CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”
OGÓLNOPOLSKA SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNO–PROFILAKTYCZNA

 

Kiedy picie alkoholu staje się problemem? Jak sprawdzić czy moje picie jest bezpieczne? W jaki sposób przeliczyć wypity alkohol na porcje standardowe? Jaka jest różnica miedzy piciem ryzykownym i szkodliwym? Czy alkohol działa tak samo na kobiety i na mężczyzn? Nawet jeśli do tej pory dorośli Polacy nie stawiali sobie takich pytań to zachęcimy ich do tego i udzielimy rzetelnych odpowiedzi w kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne!
 
18 marca 2010
Czytaj więcej o: Ogólnopolska Społeczna Kampania Edukacyjno-Profilaktyczna

Pliki do pobrania