Informacje na temat opłat i deklaracji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2021 r.  r. zgodnie z uchwałą nr 128/XXIII/2020 Rady Gminy Opatów z dnia 9 grudnia 2020 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozliczna jest od ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość w wysokości:

 • 26 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.
 • 52 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niesegregowania odpadów

 WPROWADZENIE ULGI W ZWIĄZKU
Z KOMPOSTOWANIEM BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU

Ustalono także częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  w sposób selektywny od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z wprowadzeniem ulgi istnieje obowiązek wypełnienia i złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje od początku miesiąca, w którym właściciel nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty.  

 ZMIANA TERMINU ZAPŁATY

Od dnia 1 marca 2021 roku ulega zmianie termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą wraz z blankietami opłat lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 w/w ustawy nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (urodzenie dziecka, zamieszkanie). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości zgodnie z art. 6m ust.4 w/w ustawy nie może złożyć nowej deklaracji zmieniającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 6m ust.2i ust.5 w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Nieruchomości zostaną wyposażone w następujące pojemniki i worki:

L.p.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość

Rodzaj i ilość  pojemników

na odpady zmieszane

Ilość i rodzaj pojemników  na 
odpady zbierane selektywnie
 (plastik i metale, zbierane do jednego pojemnika)

Ilość i rodzaj pojemników  na 
 odpady zbierane selektywnie 
(szkło, zbierane do jednego pojemnika)

Ilość worków  na 
 odpady zbierane selektywnie 
(papier, zbierane do jednego worka), odpady BIO zbierane do drugiego worka).

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

1.

1-2 osoby

1 pojemnik
o pojemności  120 l 

1 pojemnik
o pojemności
120 l

1 pojemnik
o pojemności
120 l

2 worki
o pojemności
120 l

2.

3 osoby i więcej

1 pojemnik
o pojemności 240 l

1 pojemnik
o pojemności
240 l

1 pojemnik
o pojemności
120 l

2 worki
o pojemności
120 l


 

W ramach uiszczonej opłaty Gmina zapewnia odbiór każdej ilości następujących  rodzajów odpadów:

 • odpady zmieszane  - odbierane będą 1 raz w miesiącu sprzed posesji z pojemników czarnych; 
 • odpady posegregowane: plastik, metale, (zbierane do jednego pojemnika), papier (zbierany do jednego worka)
  – odbierane będą 1 raz w miesiącu sprzed posesji z pojemników i worków;
 • szkło - odbierane będzie sprzed posesji 1 raz na kwartał;
 • odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji – zaleca się gromadzenie ich w przydomowych kompostownikach; w przypadku ich braku należy je selektywnie zbierać do worka (odbierane będą 1 raz w miesiącu) lub dostarczyć do  Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 • przeterminowane leki – dostarczamy do specjalnego pojemnika znajdującego się w budynku Urzędu Gminy;
 • zużyte baterie i akumulatorki – dostarczamy do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie szkół, urzędu gminy, sklepów;
 • opony, tekstylia, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe ( z wyjątkiem azbestu) – będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne  odpady wielkogabarytowe – odbierane będą 1 raz w roku sprzed posesji, można również  dostarczać je do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 •  telefoniczny pod nr tel. 34 319 60 33 lub 34 319 60 93 (wew. 41),
 •  lub osobisty w Urzędzie Gminy Opatów (pokój nr 20).